Planer

RH  ARKITEKT AB

Disponentvillan - Arlöv

Den tidigare disponentvillan tillhörande Sockerbolaget ändrades till kontor på 1980-talet och byggdes till med en vnkellänga på 90-talet. Förändringarna gjordes utan att detaljplanen förnyades.  Ett försök gjordes 2012 att anpassa planen från gällande plans bostäder till kontor. Efter samråd drogs planen tillbaka av politiska skäl. 

Burlövs Egna Hem

Ett antal radhus uppfördes som hyresradhus på 70-talet. En önskan både från fastighetsägare och radhusinnehavare, att kunna friköpa radhusen, föranledde en planändring 2010.

Tegelbruket Åkarp

En tidigare industritomt ändrades till bostadändamål. Marken, som stått obebyggd i många år, gränsar i norr och öster till bostadområden. Förslaget att ändra användningen från industri till bostäder var okontroversiellt. Planen mottogs väl eftersom studentlägenheter föreslogs i nybebyggelsen. Planen antogs 2004. Bebyggelsen uppfördes 2006.

Kv Verket, Sofielund, Malmö

EON planerade att avveckla industriverksamheten i kvarteret Verket och önskade ett förslag på förnyad användning av området. I en skiss 2008 föreslås bostäder och centrumbebyggelse i stenstadskvarter med parkering under mark.

Copyright © All Rights Reserved RH ARKITEKT AB 2020